سرویس میزبانی ایمیل

ایمیل ارزان

- 250 مگایابت فضای میزبانی
- پهنای باند نامحدود
- ایمیل 10 عدد
- سایت قابل میزبانی 1 عدد

ایمیل اقتصادی

- 500 مگایابت فضای میزبانی
- پهنای باند نامحدود
- ایمیل 25 عدد
- سایت قابل میزبانی 1 عدد

ایمیل شرکتی

- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- پهنای باند نامحدود
- ایمیل 50 عدد
- سایت قابل میزبانی 1 عدد

ایمیل حرفه ای

- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- پهنای باند نامحدود
- ایمیل 75 عدد
- سایت قابل میزبانی 1 عدد

ایمیل سازمانی

- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- پهنای باند نامحدود
- ایمیل 100 عدد
- سایت قابل میزبانی 1 عدد

ایمیل سازمانی ویژه

- 10000 مگایابت فضای میزبانی
- پهنای باند نامحدود
- ایمیل 150 عدد
- سایت قابل میزبانی 1 عدد

ایمیل سازمانی ویژه 2

- 20000 مگایابت فضای میزبانی
- پهنای باند نامحدود
- ایمیل 200 عدد
- سایت قابل میزبانی 1 عدد