هاست لینوکس فرانسه

هاست 1GB

- 1000 مگایابت فضای میزبانی
- 20000 مگایابت پهنای باند
- سایت قابل میزبانی 1 عدد
- پهنای باند نامحدود
- پایگاه داده نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- پارک دامین 5 عدد
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین

هاست 2GB

- 2000 مگایابت فضای میزبانی
- 50000 مگایابت پهنای باند
- سایت قابل میزبانی 1 عدد
- پهنای باند نامحدود
- پایگاه داده نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- پارک دامین 10 عدد
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین

هاست 5GB

- 5000 مگایابت فضای میزبانی
- 60000 مگایابت پهنای باند
- سایت قابل میزبانی 2 عدد
- پهنای باند نامحدود
- پایگاه داده نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- پارک دامین 10 عدد
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین

هاست 10GB

- 10000 مگایابت فضای میزبانی
- 70000 مگایابت پهنای باند
- سایت قابل میزبانی 2 عدد
- پهنای باند نامحدود
- پایگاه داده نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- پارک دامین 15 عدد
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین

هاست نامحدود

- 50000 مگایابت فضای میزبانی
- سایت قابل میزبانی 2 عدد
- پهنای باند نامحدود
- پایگاه داده نامحدود
- اکانت ایمیل نامحدود
- پارک دامین 15 عدد
- ساب دامین نامحدود
- کنترل پانل دایرکت ادمین

هاست 500 مگابایت