هاست لینوکس ایران

پلن پایه

500 مگایابت فضای میزبانی
4000 مگایابت پهنای باند
FTP و زیردامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
فضای دیسک SSD
لینک 1000mb/s
لینک فیزیک نظری
پارک نامحدود دامنه

پلن برنزی

1000 مگایابت فضای میزبانی
8000 مگایابت پهنای باند
FTP و زیردامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
فضای دیسک SSD
لینک 1000mb/s
لینک فیزیک نظری
پارک نامحدود دامنه

پلن نقره ای

2000 مگایابت فضای میزبانی
12000 مگایابت پهنای باند
FTP و زیردامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
فضای دیسک SSD
لینک 1000mb/s
لینک فیزیک نظری
پارک نامحدود دامنه

پلن طلایی

5000 مگایابت فضای میزبانی
20000 مگایابت پهنای باند
FTP و زیردامنه نامحدود
ایمیل نامحدود
فضای دیسک SSD
لینک 1000mb/s
لینک فیزیک نظری
پارک نامحدود دامنه